Made for IE, 1024*768

Welke bijwerkingen en eventuele problemen kunnen optreden bij gebruik van Lariam?

Lariam heeft naast de gewenste werking ook een aantal ongewenste effecten. Deze effecten kunnen zowel tjjdens de inname ter voorkoming van malaria als tijdens de behandeling van malaria voorkomen.
Tijdens het gebruik ter voorkoming van malaria is het aantal bijwerkingen echter aanzienlijk kleiner. Ze zijn ook doorgaans mild van aard en kunnen afnemen bij voortgezet gebruik.
Bij doseringen zoals die gebruikt worden bij de behandeling voor malaria, zijn sommige bijwerkingen moeiljjk te onderscheiden van de verschijnselen, zoals die optreden bij malaria.
De meest gemelde bijwerkingen bij het gebruik van Lariam zijn: misselijkheid, braken, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, hoofdpijn, slaperigheid, slaapstoornissen (slapeloosheid, abnormale dromen), dunne ontlasting of diarree en buikpijn. Minder waargenomen bijwerkingen zijn: aandoeningen van de zenuwen (inclusief aantasting van het gevoel, bevingen, coördinatiestoornissen), stuipen of toevallen, stoornissen bij het zien, oorsuizen en evenwichtsstoornissen, die gepaard kunnen gaan met gehoorstoornissen, angst, rusteloosheid, geestelijke reacties (depressie, vergeetachtigheid, verwardheid, zinsbegoocheling, versterkte achterdocht, stemmingsstoornissen). Er zijn enkele zeld-zame gevallen van zelfmoordneiging gemeld maar de relatie met Lariam kon niet worden vastgesteld.
Stoornissen in de bloedcirculatie (verlaagde of verhoogde bloeddruk, roodheid in gezicht en hals, bewustzijnsverlies), versnelde hartslag of hartkloppingen, vertraagde hartslag, onregelmatige pols, onregelmatige hartslag en eventuele andere stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart.
Huiduitslag, roodheid van de huid, netelroos, jeuk en haaruitval.
Spierzwakte, spierkramp, spierpijn en pijn in de gewrichten.
Gevoel van zwakte, gevoel van onwel zijn, vermoeidheid, koorts, koude rillingen en verminderde eetlust.
Ook kunnen bij laboratorium onderzoeken soms afwijkingen worden vastgesteld zoals verhoging van leverenzymen, vermindering of vermeerdering van het aantal witte bloedcellen en vermindering van de bloedplaatjes.
Enkele zeer zeldzame gevallen van erythema multiforme (een huidaandoening met zwelling, bultjes en bIaasjes), Stevens-Johnson syndroom (een aandoening van de slijmvliezen van de lichaamopeningen), geleidingsstoornis tussen hartboezem en –kamer en aandoening van de hersenen zijn gemeld.
Overgevoeligheidsreacties variërend van lichte huidafwijkingen tot anafylaxie (een algehele overgevoeligheidsreactie die soms levensbedreigend kan zijn) kunnen voorkomen.
Bijwerkingen kunnen nog geruime tijd na het staken van het gebruik van Lariam optreden of voortduren.
Mocht u zich ongerust maken over de bovengenoemde bijwerkingen of andere effecten, die mogelïjk samenhangen met het gebruik van Lariam, raadpleeg dan een dokter of apotheker, indien mogelijk.update2002.06.18-20.49